A self-drive adventure through the vast open spaces of Koakoland, Namibia